Welterusten ...
Welterusten ...
Of het nu om wonen, leven of ondernemen gaat, in de hedendaagse maatschappij maakt u vele afspraken. Sommige wat minder belangrijk, andere hebben een groot effect op uw eigen wereld. Een goede regeling biedt hierbij zekerheid en rust, maar vooral een goede nachtrust...

Daarom is ons motto: welterusten.
Meer informatie over
Bekijk onze introductievideo's
Klik hier
Direct contact opnemen
Wij staan u graag te woord. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.
Direct contact opnemen
Wij staan u graag te woord. U kunt ons telefonisch, via de e-mail of via het contactformulier eenvoudig bereiken
Neem contact met ons op >>
Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten? Schrijf u nu in en ontvang elke maand onze nieuwsbrief.
Een offerte aanvragen
Op zoek naar een offerte? Vraag dan direct een offerte aan
Vraag een offerte aan >>

Privacyverklaring dlb notaris

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
 
 
Onze contactgegevens
Naam kantoor:        dlb notaris
Adres:                      Dahliastraat 94a
Postcode / Plaats:  4613 DP Bergen op Zoom
Contactpersoon:     Patricia van de Sande-Harrison
e-mailadres:            p.harrison@dlbnotarissen.nl
 
 
Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
 
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.
 
Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:
 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.
 
Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:
 • De verwerking, opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten, van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Passeren van notariële akten
  • Wettelijke verplichting
 • De verwerking, opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden en afhandelen van notariële akten (dossier), van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Passeren van notariële akten
  • Wettelijke verplichting
 • De verwerking, verstrekken d.m.v. doorzending: concepten en dossierstukken aan derden met toestemming cliënt, van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • Informeren derden op verzoek van cliënt
  • Toestemming
 • De verwerking, opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van  dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap, van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • Uitvoeren opdracht cliënt
  • Uitvoering overeenkomst
 • De verwerking, verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie, van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen
  • Wettelijke verplichting
 • De verwerking, verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. t.b.v. aanleg en beheer personeelsdossier, het legitimeren van een werknemer, het bewaren van de loonbelastingverklaring, van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Personeelsmanagement
  • Wettelijke verplichting
 • De verwerking, verzamelen, vastleggen, gebruiken, verstrekken d.mv. doorzending etc. t.b.v. aanleg en beheer van salarisadministratie, van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Wettelijke plicht, uitvoeren overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
 • De verwerking, verzamelen, vastleggen en bewaren sollicitatiegegevens, van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • Selectie personeel
  • Toestemming
 
Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:
 • Openbare registers, waaronder het Kadaster
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Hypotheekadviseur of geldverstrekker in verband met werkzaamheden met betrekking tot uw hypotheek
 • Schenker
 • Testateur/testatrice
 • Accountant of andere adviseur in verband met werkzaamheden met betrekking tot uw onderneming
 
Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
 
Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:
 • Registerhouders, zoals de Kamer van Koophandel, de bewaarder van het Kadaster, de Rechtbank (het huwelijksregister), het centraal (levens)testamentenregister
 • Belastingdienst
 • Makelaar of andere adviseurs, na uw toestemming;
 • De wederpartij of andere betrokkene(n) bij uw akte of onderhands stuk
 • Een (toekomstig) gerechtigde die rechten uit uw akte van onderhands stuk kan ontlenen
 
Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.
 
Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.
 
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
 
Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
 
Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.
 
Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.
 
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.
 
Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via Patricia van de Sande-Harrison, tel. 0164-210931 of p.harrison@dlbnotarissen.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Contact opnemen?
Wij staan u graag te woord. U kunt ons telefonisch bereiken tijdens kantooruren of 24 uur per dag via de e-mail.
Bezoekadres
Dahliastraat 94A
4613 DP Bergen op Zoom
Route >
Contactgegevens
Telefoon: 0164 21 09 31
Fax: 0164 21 09 34
E-mail: info@dlbnotarissen.nl
Postadres
Postbus 109
4600 AC Bergen op Zoom
Algemene voorwaarden > Privacyverklaring >